De organisatie

Bestuur:

Raad van Toezicht:

Vrijwilligers:

Het is goed te zien dat de gehele organisatie draait op vrijwilligers. Zonder deze mensen heeft onze gehele organisatie geen bestaansrecht. Wel willen we er op hameren dat er vanaf 2022 een mogelijkheid gaat bestaan dat er meerdere functies vrij komen die we kunnen aanmerken als betaalde krachten. Dit houdt namelijk in dat het museum bestaansrecht heeft en behoudt.

Oorlogsmuseum Niemandsland is een kennisinstituut, maar kennisborging is een kwetsbaar punt. De organisatie kan helaas nog geen medewerkers veroorloven, als gevolg van het feit dat het museum zich niet kan veroorloven om de structurele personele lasten exponentieel te laten groeien.

De Governance code

Wij hanteren de Governance code, de Fair practice code en de Code Diversiteit & Inclusie als richtlijnen en waarborgen voor ons project. Deze codes dienen als leidraad voor goed bestuur, ethisch handelen, transparantie, duurzaamheid en inclusie in al onze activiteiten. Door deze codes te volgen, streven we ernaar om een professionele en verantwoordelijke aanpak te hanteren, waarbij gelijke kansen, diversiteit en inclusie centraal staan. Dit zorgt voor een rechtvaardige en respectvolle werkomgeving en draagt bij aan de integriteit en kwaliteit van ons project.


Beloningsbeleid

De Stichting werkt met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwilligers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

ANBI

Oorlogsmuseum Niemandsland is aangemerkt als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling.


Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Door deze culturele ANBI status is oorlogsmuseum Niemandsland geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting, waardoor uw schenking geheel ten goede komt aan het culturele doel. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer weten over onze culturele ANBI status? Klik hier

RSIN 8197.00.149.

Informatie ANBI-registratie: Stichting Oorlogsmuseum Niemandsland, Nijmeegsestraat 19a, 6691 CK Gendt

Statutaire doelstelling

Stichting Oorlogsmuseum Niemandsland stelt zich, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel het in stand houden van het Oorlogsmuseum Niemandsland, het voor een breed publiek levend houden van de krijgsverrichtingen in de gevechten in de Betuwe ‘’nergens in Europa werd zo lang gevochten als hier”, de herinnering daaraan en de gevolgen daarvan voor de bevolking, het verzamelen en uitdragen van kennis door middel van onderzoek, educatieve projecten, presentaties en publieksactiviteiten alsmede het bieden van ontmoetingsplaatsen voor herdenken en voorts al het geen daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken door:


 1. het presenteren in het Oorlogsmuseum Niemandsland van delen van de collectie die eigendom is van de stichting Oorlogsmuseum Niemandsland;
 2. het verrichten van onderzoek met betrekking tot het (doen) restaureren van de onder a bedoelde collectie;
 3. het deskundig beheren en presenteren van de collectie die verzameld is met betrekking tot de gevechten in de Betuwe (1944/1945) in een daarvoor passende ruimte in een pand dat al dan niet in eigendom wordt beheerd;
 4. het onderhouden van contacten en samenwerken met betrekking tot het doel van de stichting met personen en instellingen in Nederland en daarbuiten;
 5. het beschikbaar stellen van de museumruimte als centraal punt voor de herdenkingen/vergaderingen rondom het oorlogsverhaal van de Betuwe;
 6. het bevorderen van kennis omtrent voormelde gebeurtenissen;
 7. het verspreiden van informatie via diverse media;
 8. het organiseren van diverse activiteiten voor het publiek
 9. het samenwerken met overheden en andere organisaties

Missie: (waar we voor staan)

De missie van Oorlogsmuseum Niemandsland in de periode 2020-2022 luidt als volgt:


Oorlogsmuseum Niemandsland vertelt als regiomuseum en enige museum in Nederland het historische en sociaal culturele verhaal rondom de gevechten in de Betuwe. Regionaal en (inter)nationaal publiek, dat op zoek is naar kwalitatieve ontspanning en/of een plek van herinnering, in een tijdperk van toenemende interesse voor persoonlijke geschiedbeleving en authenticiteit.


In de komende jaren zal er ook grondig gekeken worden naar de huisvesting. Momenteel loopt er een onderzoek naar de koop van het huidige pand (Villa Ganita). Samen met de Historische kring Gente zal worden gekeken of het rendabel is om het pand aan te schaffen in samenwerking met een commerciële partij. Een masterplan zal dit gaan verwoorden. Hylkema Erfgoed zal ons hierin ondersteunen in het onderzoek.


Het Masterplan heeft als doel om het museum en het pand toekomstbestendig te maken en voor te bereiden op een verwachte groei.


Deze imposante landmark (Villa Ganita) heeft de kracht om het verhaal levend te houden voor toekomstige generaties en het verhaal, dankzij moderne technieken, zelf te vertellen. Deze sense of place draagt bij aan de relevantie om het verhaal over gevechten in de Betuwe en de gevolgen daarvan nog steeds over te dragen aan een breed publiek.

Visie: (waar we voor gaan)

De visie van Oorlogsmuseum Niemandsland is voor de periode 2020-2022 onder te verdelen in vijf hoofdlijnen:


 1. Oorlogsmuseum Niemandsland vertelt het verhaal de oorlogsjaren in de Betuwe. Het museum presenteert zichzelf na de heropening (januari 2020) als totaalconcept (eenduidig en kwalitatief). Het museum heeft een hoofdrol en wordt ondersteund door verhalen van echte mensen. Doel is om de storyline persoonlijk en invoelbaar te presenteren;
 2. Oorlogsmuseum Niemandsland profileert zich als een regiomuseum: een plek waar de regionale bevolking en (inter)nationale bezoekers met elkaar kunnen herdenken, eren en stilstaan bij de gebeurtenissen in de Betuwe en de rol binnen de Tweede Wereldoorlog;
 3. Oorlogsmuseum Niemandsland betrekt in grote mate individuen, groepen en organisaties bij zijn activiteiten; met zo mogelijk financiële ondersteuning, kennisborging (onderzoek) en beleid ten aanzien van de materiële en immateriële collectie;
 4. Oorlogsmuseum Niemandsland richt zijn bedrijfsvoering en museale werkzaamheden zo in zodat de geschiedenis van de oorlog in de Betuwe 1940-1945 gewaarborgd blijft.


Oorlogsmuseum Niemandsland streeft naar een gezonde mix van de uitvoering van publieke kerntaken en cultureel ondernemerschap.

Doelstelling 2020-2022

In 2022....

 1. Is er een omzet stijging van ten minste 33% gerealiseerd (ten opzichte van 2020), op basis van marketing- en salesactiviteiten die gericht zijn op cross selling en Return on investment (ROI);
 2. Is er een stijging van ten minste 10% (peil 2020) structurele baten van overheidswege gerealiseerd;
 3. Komen er 10.000 bezoekers per jaar naar het museum in Gendt (peil 2019: 6.500)
 4. Heeft het museum tenminste 100 zakelijke en/of particuliere “vrienden” die meerjarig en onvoorwaardelijk doneren aan het museum;
 5. Is het Masterplan klaar voor de start, betreft de vaste presentatie, esthetische kwaliteit en groot onderhoud van de locatie Villa Ganita.
 6. Is er een vernieuwd meerjarig Collectiebeleid ontwikkeld
  1. De collectie (die niet op zaal gepresenteerd wordt) is ondergebracht in eigen depots;
  2. De registratie van de collectie is opgezet volgens internationale standaarden en metadata zijn digitaal beschikbaar.
 7. Is er een vernieuwde meerjarige visie Publiek en presentatie (educatie) ontwikkeld;
 8. Is een onderzoeks- en tentoonstellingsagenda geïmplementeerd tot en met 2023 en worden onderwerpen getoetst aan de publieke doelstelling en/of de 3 p’s (publiek, presentatie en publiciteit)
 9. Is breed publiek betrokken bij de thema’s eren, herdenken en herinneren en is er speciale aandacht voor scholen-educatie
 10. Zijn alle teksten in het museum ook te lezen in het Engels en in het Duits.
 11. Zijn alle gesproken verhalen in het museum ook te luisteren in het Engels en in het Duits.
 12. Is er nog altijd sprake van een gezond financieel beleid.